การใช้ Dental CT Scan ร่วมกับการวางแผนก่อนการรักษา ช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำรากเทียมและความปลอดภัยแก่คนไข้

  12 มีนาคม 2562  


การใช้ Dental CT Scan ร่วมกับการวางแผนก่อนการรักษาเพื่่อช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำรากเทียมและความปลอดภัยแก่คน ไข้โดยมีข้อดีดังต่อไปนี้

สามารถมองเห็นได้ 3 มิติ คือ ทั้งภาพตัดแนวแกนกลางหรือบน-ล่าง ภาพตัดแนวขวางและภาพแนวกว้างทั้งหมด

สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดของกระดูกทั้งชั้นใจเชิงคุณภาพ (Quality) และปริมาณ (Quantity)

ทำให้ได้ข้อมูลที่มีความแม่นยำและเที่ยงตรงทางด้านกายวิภาคของคนไข้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากเครื่องถ่ายภาพรังสีช่องปากในระบบ 3 มิติ หรือ Dental CT Scan จะไม่เกิดบิดเบี้ยวเลย

ช่วยในขั้นตอนการวางแผนการรักษาได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น เช่น บริเวณที่จะทำรากเทียมมีความหนาของกระดูกไม่เพียงพอ จึงต้องเพิ่มขั้นตอนการปลูกกระดูกในบริเวณที่จะฝังรากเทียมให้มีขนาดที่ เหมาะสมก่อนการฝังรากเทียม

ช่วยในการทำแบบจำลอง (Surgical stent) ที่จะวางตำแหน่งรากเทียมในขั้นตอนการผ่าตัดปลูกรากเทียม

Scroll To Top