โปรโมชั่นฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยแสง Blue Lightการใช้แสงสีฟ้าและอุณหภูมิที่ต่ำกว่าแสงเลเซอร์ โดยการใช้แสงสีฟ้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพิเศษ

ทำให้กระบวนการของการฟอกสีฟัน เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพระยะเวลาที่ใช้ในการฟอกสีฟันประมาณ 30-60 นาที

ไม่ทำลายผิวเคลือบฟัน และไม่ทำให้ฟันเกิดความเสียหายข้อดี คือสามารถฟอกสีฟันได้ในระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง พิเศษ! 3,900 บาท
จาก ราคาปกติ 8,000 บาท

ราคา 3,900


Scroll To Top