ทันตแพทย์หญิง : วรินทร รจิตรังสรรค์


CERTIFICATES

ทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ

ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันแบบใส Invisalign ระดับ Diamond

วุฒิการศึกษา

ทบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตรชั้นสูงสาขาทันตกรรมจัดฟัน


รายละเอียดเกี่ยวกับทันตแพทย์

Dr. Warintorn graduated from the Faculty of Dentistry at Chulalongkorn University with the 1st Class Honour and received a Master Degree in Orthodontics from the Faculty of Dentistry at Chulalongkorn University. Dr. Warintorn is a certified Invisalign orthodontist.

Scroll To Top