ทันตแพทย์หญิง : นฤมล โสภาลดาวัลย์


CERTIFICATES

ทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ

ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมตกแต่ง

วุฒิการศึกษา

ทบ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รายละเอียดเกี่ยวกับทันตแพทย์

Dr. Naruemon Sopaladawan graduated from the Faculty of Dentistry at Chulalongkorn University in 2017. Dr. Ying then worked at a Public Health Hospital in Rachaburi Province for 6 months before moving to Pattaya City. Her work is focusing on general dentistry, crowns and cosmetic dentistry including veneers and teeth whitening.

Scroll To Top