ทันตแพทย์หญิง : แป้งพิมพ์ จำปาศิริ


CERTIFICATES

ทันตแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับ

ศัลยศาสตร์ช่องปากและรากเทียม

วุฒิการศึกษา

ทบ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยกรรมช่องปากและรากเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์


รายละเอียดเกี่ยวกับทันตแพทย์

gruaduated from the Faculty of Dentistry at Srinakarinwirot University. Dr. Pangpim has been working at Banglamung Hospital in Pattaya City for 5 years. She is currently studying in the Master Degree program in oral surgery and implant dentistry at the University of Srinakarinwirot. Outside of work Dr. Pangpim enjoys traveling with her friends and family but her main passion is her selfie photography.

Scroll To Top